ХСVIII. КЪ ПОРТРЕТУ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА[1].

_____

Сбери, Рафаэль, огнь съ очей его души[2]:

Россіи Марса напиши.

// С. 389

 

 [1]        Ср. Томъ I, стр. 379, и Томъ II, стр. 289. Великій князь Константинъ Павловичъ род. 27 апрѣля 1779, скончался 15 іюня 1831 года. Напеч. тамъ же, гдѣ №№ ХСV и ХСѴІ.

[2]        Сними, Рафаэль, огнь съ очей его, съ души

         И въ шлемѣ Марса въ немъ Россіи напиши (Чернов. рукоп.).