IV. ЛЕВЪ И КРОТЪ[1].

_____

 

 [1]        См. въ Томѣ I, стр. 178, басню Левъ и Волкъ; тамъ упомянуто и о позднѣйшей ея редакціи, которая не представляетъ однакожъ стóящихъ вниманія варіантовъ.